برداشت ۶۷۰۰ تن پسته ازباغات شهرستان نیشابور
برداشت ۶۷۰۰ تن پسته ازباغات شهرستان نیشابور
به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی نیشابور برداشت پسته از سطح ۴۸۱۵ هکتار باغات این شهرستان آغاز شد.

معاون رئیس سازمان ومدیرجهادکشاورزی نیشابور گفت: سطح باغات پسته در نیشابور۶۰۶۰ هکتار می باشد که ۴۸۱۵ هکتاراز سطح یاد شده بارور و۱۲۴۵ هکتار آن غیر بارور است که تولیدی بالغ بر۶۷۰۰ تن پیش بینی می شود.
محمدعلی فرهمندراد بیان کرد: ارقام کشت شده در شهرستان شامل کله قوچی،فندقی،احمدآقایی،اکبری وبادامی سفید است.
وی متوسط عملکرد پسته خشک درشهرستان را ۱۴۰۰ کیلوگرم درهکتار اعلام نمود. فرهمندراد درآمد حاصل از این مقدار تولید برای باغداران را بالغ بر ۸۰۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.
وی یاد آور شد : تعداد۹ واحد صنعتی ترمینال ضبط پسته درشهرستان وجود دارد که ضمن اشتغال زایی تامین کننده فرآوری پسته تولیدی شهرستان می باشد.ابوالقاسم محمدی باغدار شهرستان در سطح ۱۱۰ هکتارمشغول به تولید پسته می باشد .وی افزایش تولید خود را مرهون تغذیه گیاهی مناسب ،کاربرد درست وبه موقع سموم شیمیایی و استفاده از دانش مروجین مسئول پهنه جهادکشاورزی دانست