سـرطان سـینه  شایع‌ترین سرطان در بین زنان نیشابور
سـرطان سـینه  شایع‌ترین سرطان در بین زنان نیشابور
خاتون شرق - مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت نیشابور گفت: سرطان سینه، شایعترین سرطان در زنان نیشابور است.

مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت نیشابور گفت: سرطان سینه، شایعترین سرطان در زنان نیشابور است
زهرا دستجردی اظهار کرد: امـروزه یکـی از عوامـل نگران کننـده در سـلامت زنـان، سـرطان سینه اسـت. این سـرطان بیمـاری اسـت کـه در آن، سـلول های بدخیـم در بافـت پسـتان ایجـاد می شـود.
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت نیشابور افزود: سرطان سینه شایع‌ترین سرطان در بین بانوان و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان است.
وی اضافه کرد: در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور سرطان سینه اولین سرطان شایع در زنان و دومین سرطان شایع در هر ۲ جنس است.
دستجردی تصریح کرد: تشخیص به موقع بیماری در روند درمان کمک کننده بوده، همچنین آموزش‌های مناسب به بانوان و انجام غربالگری‌های سرطان سینه می‌تواند سبب تشخیص زود هنگام و کاهش مرگ‌های ناشی از سرطان پستان در بانوان شود.
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت نیشابور ابراز کرد: اگر سابقه خانوادگی سرطان سینه، تخمدان و نیز پانکراس یا پروستات وجود دارد بانوان باید به پایگاه‌های بهداشتی و مراکز خدمات جامع سلامت برای انجام غربالگری سرطان سینه و مشاوره ژنتیک مراجعه کنند.